COM(1984)532 - COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL concernant le parachèvement de la proposition de directive du Conseil COM(84) 226 final du 6 juin 1984 portant modification à la directive 78/611 /CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb dans l'essence.

Document date: [1984]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1984)0532
Original Reference Code
COM(1984)532
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Brouet, Agnes

Content and Structure

Abstract

Volume 1984/0211
Date indicative : 05/10/1984
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL concernant le parachèvement de la proposition de directive du Conseil COM(84) 226 final du 6 juin 1984 portant modification à la directive 78/611 /CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb dans l'essence. (FRA)
COMMUNICATION OF THE COMMISSION TO THE COUNCIL regarding the completion of the proposal for Council Directive COM(84) 226 final of 6 June 1984 amending Directive 78/611/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the lead content of petrol. (ENG)
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT betreffend die Fertigstellung des Vorschlages einer Richtlinie des Rates KOM(84) 226 endg. vom 6. Juni 1984 zur Änderung der Richtlinie 78/611/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Bleigehalt des Benzins (DEU)
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende de voltooiing van het voorstel voor een richtlijn van de Raad COM(84)226 def. van 6 juni 1984 tot wijziging van Richtlijn 78/611/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende het loodgehalte van benzine (NLD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO riguardante il completamento della proposta di direttiva del Consiglio COM(84)226 def. del 6 giugno 1984, che modifica la direttiva 78/611/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (ITA)
MEDDELELSE TIL RÅDET FRA KOMMISSIONEN om færdiggørelse af forslaget til Rådets direktiv KOM(84) 226 endelig udg. af 6. juni 1984 om ændring af direktiv 78/611/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om blyindholdet i benzin (DAN)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την ολοκλήρωση της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου CΟΜ(84) 226 τελικό της 6ης Ιουνίου 1984 όσον αφορά τροποποίηση της οδηγίας 78/611/ΕOΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ELL)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian

Relations Area

Related Entries
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly