COM(1984)688 - Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres (Transports au départ ou à destination d'un port de mer de la Communauté de marchandises importées ou exportées par voie maritime) Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 3568/83 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres en ce qui concerne la libéralisation du régime de formation des prix pour les transports au départ ou à destination d'un port de mer de la Communauté de marchandises importées ou exportées par voie maritime Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à l'organisation des marchés des transports au départ ou à destination d'un port de mer de la communauté de marchandises importées ou exportées par voie maritime (présentées par la Commission au Conseil)

Document date: [1984]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1984)0688
Original Reference Code
COM(1984)688
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Brouet, Agnes

Content and Structure

Abstract

Volume 1984/0252
Date indicative : 07/12/1984
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres (Transports au départ ou à destination d'un port de mer de la Communauté de marchandises importées ou exportées par voie maritime)
Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 3568/83 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres en ce qui concerne la libéralisation du régime de formation des prix pour les transports au départ ou à destination d'un port de mer de la Communauté de marchandises importées ou exportées par voie maritime
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à l'organisation des marchés des transports au départ ou à destination d'un port de mer de la communauté de marchandises importées ou exportées par voie maritime (présentées par la Commission au Conseil) (FRA)
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending the First Council Directive of 23 July 1962 on the establishment of common rules for certain types of carriage of goods by road between Member States (Carriage to or from a Community seaport of goods imported or exported by sea)
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EEC) amending Regulation (EEC) No 3568/83 as regards the liberalizing of the rate-fixing system for carriage to or from a Community seaport of goods imported or exported by sea
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the organization of the markets for the carriage to or from a Community seaport of goods imported or exported by sea (submitted to the Council by the Commission) (ENG)
Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES zur Änderung der Ersten Richtlinie des Rates vom 23. Juli 1962 über die Aufstellung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im Güterkraftverkehr zwischen den Mitgliedstaaten (Beförderung der auf dem Seewege ein- oder ausgeführten Güter von oder nach einem Seehafen der Gemeinschaft)
Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3568/83 hinsichtlich der Liberalisierung der Bildung der Entgelte für Beförderungen der auf dem Seewege ein- oder ausgeführten Güter von oder nach einem Seehafen der Gemeinschaft zu liberalisieren
Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES über die Ordnung der Märkte für die Beförderung der auf dem Seewege ein- oder ausgeführten Güter von oder nach einem Seehafen der Gemeinschaft (von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van de Eerste richtlijn van de Raad van van 23 juli 1982 inzake de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor bepaalde soorten goederenvervoer over de weg tussen lid-staten (Vervoer van of naar een zeehaven van de Gemeenschap, van over zee ingevoerde of uit te voeren goederen)
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3568/83 met betrekking tot de vrijmaking van de prijsvorming voor vervoer van of naar een zeehaven van de Gemeenschap, van over zee ingevoerde of uit te voeren goederen
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de ordening der markten van het vervoer, van of naar een zeehaven van de Gemeenschap, van over zee ingevoerde of uit te voeren goederen (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (Trasporti, in partenza da o a destinazione di un porto marittimo della Comunità, di merci importate o esportate per mare)
Proposta di REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 3568/83 per quanto riguarda la liberalizzazione del regime di formazione dei prezzi per i trasporti in partenza da o a destinazione di un porto marittimo della Comunità, di merci importate o esportate per mare
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa all'organizzazione dei mercati dei trasporti in partenza da o a destinazione di un porto marittimo della Comunità, di merci importate o esportate per mare (presentate dalla Commissione al Consiglio) (ITA)
FORSLAG TIL RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets første direktiv af 23. juli 1962 om indførelse af fælles regler for visse former for godstransport ad landevej mellem medlemsstaterne (Transport til og fra Fællesskabets søhavne af gods, der indføres eller udføres ad søvejen)
FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 3568/83 for så vidt angår liberalisering af prisdannelsen for transport til og fra Fællesskabets søhavne af gods indført eller udført ad søvejen
FORSLAG TIL RÅDETS DIREKTIV om en markedsordning for transport til og fra Fællesskabets søhavne af gods, der indføres eller udføres ad søvejen (forelagt Rådet af Kommissionen) (DAN)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση της πρώτης οδηγίας τους Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962 περί θεοπίσεως ορισμένων κοινών κανόνων για ορισμένες οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών (Μεταφορές από ή προς θαλάσσιο λιμένα της Κοινότητας εμπορευμάτων που εισάγονται ή εξάγονται θαλασσίως)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3568/83 όσον αφορά την ελευθέρωση του καθεστώτος καθορισμού των κομίστρων για τις μεταφορές από ή προς θαλάσσιο λιμένα της Κοινότητας εμπορευμάτων που εισάγονται ή εξάγονται θαλασσίως
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την οργάνωση των αγορών μεταφορών από ή προς θαλάσσιο λιμένα της Κοινότητας εμπορευμάτων που εισάγονται ή εξάγονται θαλασσίως (υποβληθείσα από την Επιτροπή στο Συμβούλιο) (ELL)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly